دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: شهرزاد حشمتی (دختر پروین اسفندیاری بختیاری)، فریدون جوانبخت (پسر بی‌بی کبری)، پروین اسفندیاری بختیاری (دختر بی‌بی اختر اسعد)، فرانسواز حشمتی (دختر پروین اسفندیاری بختیاری)، بی‌بی افسر اسعد (دختر دا ماطلا و محمد تقی خان امیرجنگ)، دا ماطلا (ماه طلا، همسر دوم محمد تقی خان امیر جنگ)، بی‌بی کبری اسعد (دختر دا فاطمه و محمد تقی خان امیرجنگ)، و خیرالله حمزه‌پور (هالو یا خالو، برادر دا ماطلا)

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  یک نسخه از همین عکس با شماره 15172A78 موجود است.

 • ابعاد ۱۴.۵ × ۱۰.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
 • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 15172A11
 •