دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مربوط به وصیت نامه شیخ ابوتراب و تقسیم میراث او، ۱۲۸۲ تا ۱۳۳۹ ق

مربوط به وصیت نامه شیخ ابوتراب و تقسیم میراث او، ۱۲۸۲ تا ۱۳۳۹ ق

این اسناد عبارتند از: ۱- مصالحه املاک واقع در دشت برم میان برادر مرحوم شیخ ابوتراب (امام جمعه)، حاج زین العابدین، و وراث شیخ ابوتراب (همسران و فرزندانش): رضیه سلطان بیگم و عزت نساء بیگم همسران شیخ ابوتراب؛ و فرزندان: شیخ مجدالدین، شیخ عبدالنبی، آسیه خاتون، بی بی خانم سلطان، بی بی نصرت سلطان، و مرضیه سلطان بیگم (۱۶ ذی الحجه ۱۲۸۲ ق)؛ ۲- سه سند درباره تقسیم اموال و املاک شیخ ابوتراب، امام جمعه و جماعت سابق فارس، بنا بر وصیت نامچه اش که با نظارت مشیرالملک (وصی شرعی) و زین العابدین و با حضور وراث یا وکلای آنها تقسیم و میان آنها مصالحه شده است. فرزندان او عبارتند از سه پسر و شش دختر: حاجی شیخ یحیی امام جمعه و جماعت، شیخ مجدالدین، شیخ عبدالنبی، فاطمه سلطان خانم، آسیه سلطان خانم (همسر ملا علی اکبر)، خانم سلطان، نصرت سلطان خانم، بی بی خانم سلطان، و بی بی که با فوت او مادرش، بی بی عزت نساء بیگم دختر حاجی آقا میر مؤمن، وارث او است. این املاک شامل مزارع بالاده، عباس آباد، حسین آباد، بلوک جره، بلوک رامجرد، اراضی واقع در کازرون، قریه کمر زرد، مزرعه مشهون، مزرعه جلال آباد، محمد آباد، املاک واقع در بلوک مرودشت، و مزرعه سر چاهک در بلوک رامجرد می باشند. (۸ ذی القعده ۱۲۸۳ ق)؛ ۳- سواد وصیت نامه شیخ ابوتراب که به موجب آن قوام الملک و مشیرالملک را وصی شرعی خود گردانید و سه پسر عمو (میرزا محمد رضا، میرزا محمدصادق، و شیخ اسمعیل)‌ و سه برادرش (شیخ محمد هاشم، شیخ محمد حسین، و شیخ زین العابدین) را ناظر و ولی امور متعلقه به صغار کرد. در این وصیت نامه شرح اختیارات و وظایف وصیان و ناظران، سهم وراث، دیون، و هزینه های دیگر، همچنین تلاوت قرآن و عبادت به تفصیل آمده است (۶ ربیع الثانی ۱۳۳۸ ق)؛ ۴- تقسیم و فروش املاک شیخ ابوتراب که بعد از فوت وصی او، میرزا ابوالحسن مشیرالملک، و ناظر وی، حاج شیخ زین العابدین (برادر شیخ ابوتراب)، به عهده شیخ عبدالنبی، فرزند شیخ ابوتراب، بوده است که حال به علت کسالت این وظیفه را به عهده شیخ محمد علی امام جمعه گذاشته است (۲۸ ذی القعده ۱۳۳۹ ق).