دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی خانم سلطان

دختر رضیه سلطان بیگم و شیخ ابوتراب؛ همسر میرزا خلیل الله شیرازی

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید