دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شیخ عبدالنبی

پسر رضیه سلطان بیگم و شیخ ابوتراب؛ همسر بی بی سلطنت خانم؛ پدر بی بی رضیه سلطان خانم، شیخ محمد حسین، و شیخ حسن امامی

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید