دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بانو بدرالشریعه علوی (امامی)

مجموعه ای از نوشته ها و اسناد حقوقی و مالی شامل صلح نامه و بیع نامه، وصیت نامه، وقف نامه، استشهاد نامه، و نکاح نامه.

گزینه ای از اقلام

Audio


تفصیل این مجموعه

  • تاریخچه

    گلی امامی اسناد این مجموعه را که متعلق به دفتر محضری آیت الله محمد جعفر علوی، پدر بزرگ کریم امامی (همسر گلی امامی) بوده است، حفظ کرده است. آیت الله علوی از شخصیت های مورد اعتماد مردم شیراز بود و مردم اوراق حقوقی و مالی شان را برای حفظ و ضبط در محضر وی می گذاشتند. این اسناد در صندوقهای چوبی چای (پدر کریم امامی تاجر چای بین ایران و هند بود) نگهداری می شد و متأسفانه پس از فوت پدر و مادر کریم امامی قسمت عمده این اسناد دور ریخته شد. مجموعه حاضر از میان اسنادی که گلی امامی حفظ کرده است، بر مبنای مرتبط بودن موضوع اسناد با «دنیای زنان در عصر قاجار»، انتخاب شده است.

  • تاریخ اواسط قرن ۱۳ ق تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
  • آخرین ویرایش ۹ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره اخذ 14130
  •