دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شیخ ابوتراب

پسر شیخ محمد مفید، برادر شیخ زین العابدین، شیخ محمد هاشم، و شیخ محمد حسین؛ همسران: عزت نساء بیگم و رضیه سلطان بیگم؛ فرزندان: آسیه سلطان خانم، بی بی خانم سلطان، بی بی نصرت سلطان خانم، مرضیه سلطان بیگم، فاطمه سلطان خانم، رقیه، شیخ یحیی، شیخ مجدالدین، و شیخ عبدالنبی

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو