دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزت نساء بیگم

عزت النساء بیگم ملقب به عزت الحاجیه، دختر حاجی آقا میرمؤمن علوی شیرازی و همسر شیخ ابوتراب

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید