دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه های آقا محمد اکبر، ۱۲۸۰ ق

صلح نامه های آقا محمد اکبر، ۱۲۸۰ ق

آقا محمد اکبر، فرزند آقا علی، با ولایت و حضانت محمد باقر، فرزند خود، و وصایت همسرش، سکینه خانم (فرزند آقا جعفر)، و به امضاء فرزند خود، میرزا احمد، با زینت النساء خانم (فرزند آقا علی، و زوجه آقا محمد صادق فرزند میرزا حسین) تمامی یک دانگ مشاع از جمله یکدست عمارت، از جمله دو دانگ متصرفه ورثه مرحوم حاجی صادق مشهور به عمارت جهانگیر خان را به مال المصالحه مبلغ یک صد دینار مصالحه کرد. آقا محمد اکبر به طریق فوق به امضاء میرزا احمد با آقا محمد صادق تمامی یک دانگ مشاع دیگر از عمارت مرقومه را با تمامی ملحقات آن به مبلغ دوازده تومان مصالحه نمود و از جانب آقا محمد اکبر مصالحه شد با آقا محمد صادق به مبلغ پنج هزار دینار. توضیح آنکه چون دو دانگ عمارت مزبوره از مرحوم آقا علی، فرزند حاج محمد صادق، جزو صداق زوجه او به نام سکینه خانم (فرزند آقا جعفر) بود و در زمان وفات سکینه خانم حسب الوصیت او این بود که یک دانگ آن را مصالحه نموده ام به زینت النساء، صبیه خود، و یک دانگ دیگر آن را هم بفروشید به خود ایشان و صرف اعمال خیرات نمایید به جهت خودم. آقا محمد اکبر با ولد خود میرزا احمد تمامی چهار فقره باغ مشاع مصالحه نمود با ولد دیگر خود محمد باقر تمامی یک قطعه باغ را. آقا محمد اکبر یک دانگ این باغ را به زوجه آقا محمد صادق مصالحه کرد و یک دانگ دیگر را به آقا محمد صادق مصالحه کرد. پشت سند: مربوطه به عمارت خانه مسکونی می باشد. شهود: حسین بن علی؛ الراجی میرزا اسمعیل بن احمد؛ محمدعلی ابن محمد رضوی؛ حسن ابن احمد موسوی؛ و احمد ابن محمد حسین.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ محرم ۱۲۸۰ ق
  • ابعاد ۲۲.۵ × ۳۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهداد فاضلی
  • متعلق به مجموعه شهداد فاضلی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۵ آذر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1385A28
  •