دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شهداد فاضلی

مجموعه ای حاوی نه نکاح نامه، پنج صلح نامه و یک عکس قدیمی متعلق به شهداد فاضلی.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • توضیح در باره اخذ اسناد

    این مجموعه شامل اقلامی متعلق به شهداد فاضلی است و در سال ۱۳۹۱ در اختیار آرشیو «دنیای زنان در عصر قاجار» قرار گرفت.

  • تاریخ از حدود ۱۲۷۶ ق تا ۱۳۱۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 1385
  •