دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا حسین

پسر حاج صادق، و پدر محمد صادق. همسران میرزا حسین: نرجس و شهربانو

این اطلاعات از اسناد مجموعه شهداد فاضلی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید