دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سکینه

دختر آقا جعفر، همسر محمد اکبر، و مادر محمد تقی و میرزا احمد

این اطلاعات از اسناد مجموعه شهداد فاضلی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید