دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد صادق

پسر میرزا حسین، و پدر میرزا محمود. همسران محمد صادق: زینت النساء و فاطمه خانم

این اطلاعات از اسناد مجموعه شهداد فاضلی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید