دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه زینت النساء خانم با آقا محمد صادق، ۱۲۷۰ ق

نکاح نامه زینت النساء خانم با آقا محمد صادق، ۱۲۷۰ ق

نکاح نامه زینت النساء خانم، فرزند آقا علی، با آقا محمدصادق، فرزند میرزا حسین، به تاریخ ۲۷ رمضان ۱۲۷۰ ق با مهریه به میزان سی تومان، یکدست فرش اطاق مشتمل بر یک قالی و یک زوج نمد کناره به قیمت هفت تومان، یک دست رختخواب قلمکار، یک قفیز و نیم مشاع از یک قطعه باغ مشهور به باغ جهانگیرخان، دو قفیز از یک قطعه باغ در صحرا، و یک دانگ از شش دانگ یک باب دکان صباغی. توضیح آنکه اعیان مزبوره جزو صداق مادر زوج بوده که حال جزو صداق زوجه مرقوم گردیده است. پشت سند دو صلح‌ نامه به شرح زیرآمده است: زوجه مرقوم [زینت النساء خانم] با عموی خود آقا میرزا حسین در تاریخ محرم ۱۲۸۶ ق بر سر برخی از اموال از جمله شلوار قرمز؛ بقچه؛ بقچه دارایی؛ لحاف؛ رختخواب؛ فرش اطاق؛ و غیره مصالحه کرده است. در صلح نامه دوم آمده است که [زینت النساء خانم] جدا از تملیک اموالی که در نکاح نامه آمده است قرار شد که به مقدار نوزده تومان جنس بردارد چون آن مرحوم [همسرش] پول نقد به جا نگذاشته است. و نیمی از حق الثمن که بعد از پرداختن قروض مقدارش مشخص می‌شود را طلب دارد و به جز این دیگر او را حقی نیست. مهر: محمد بن محمد ابراهیم. پس از تحقیق مشخص شد که مبلغ یازده تومان حق ضعیفه [زینت النساء خانم] است که مرحوم آقا میرزا حسین از بابت مخارج ضعیفه مرقوم کرده است و مقادیر دیگری را هم آقا میرزا رحیم قرار شد تا دو سال به ضعیفه بدهد و پس از این دیگر او را مطلقا حق و رجوعی به اموال نیست. دوازدهم شعبان ۱۲۹۳ ق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۷ رمضان ۱۲۷۰ ق
  • ابعاد ۳۲ × ۴۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهداد فاضلی
  • متعلق به مجموعه شهداد فاضلی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۵ آذر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1385A23
  •