دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نیر قدسیه

دختر محمد رحیم خان خازن الملک و همسر حاج میرزا محمود خان علامیر احتشام السلطنه

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید