دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه

مجموعه‌ای از عکس‌های خانوادگی، اسناد حقوقی شامل نکاح نامه عزت السلطنه و عباس میرزا سالار لشکر، و نامه‌ها شامل نامه‌های میان زهرا سلطان عزت السلطنه و خانواده‌اش، و همچنین میان فاطمه خانم عزت الدوله و همسرش عبدالحسین فرمانفرما.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • توضیح در باره اخذ اسناد

    این مجموعه را منصوره اتحادیه (نظام مافی) در اختیار «دنیای زنان در عصر قاجار» قرار داده است.

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق تا اواسط قرن ۱۴ ش
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۲
  • آخرین ویرایش ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 13104
  •