دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکسی از نزدیکان عصمت الدوله

عکسی از نزدیکان عصمت الدوله

عصمت الدوله، دختر تاج الدوله و ناصرالدین شاه بود. ردیف جلو: نفر سوم از راست: عصمت‌ الملوک، نفر پنجم: فخرالتاج، نفر هفتم: تاج‌‌ الدوله؛ ردیف ایستاده (زنان)، از راست: دو نفر اول ناشناخته، فردی که پشت نفر سوم ایستاده: ایران خانم (دختر جهان سلطان خانم و شمس الشعراء)، نفر سوم ناشناخته، و نفر چهارم: مهر ارفع جهانبانی (همسر احمد خان سرتیپ)، و نفر پنجم ناشناخته. مردان ایستاده: دو فردی که رو به روی هم ایستاده اند: راست: عین الله میرزا جهانبانی (پسر یدالله میرزا جهانبانی) و چپ: دوستعلی معیری (اعتصام السلطنه)، نفر اول از چپ: جهانگیر میرزا جهانبانی (دایی عصمت الدوله)؛‌ عصمت‌ الملوک، فخرالتاج، و دوستعلی فرزندان عصمت الدوله و دوست محمد خان معیرالممالک بودند.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  توصیف نشریه الکترونیکی زنان (مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)، شماره ۲۹، حرم: «خانواده در عزای عصمت‌الدوله از چپ نفر سوم تاج‌الدوله، نفر پنجم فخرالتاج، نفر هفتم عصمت‌ الملوک. سه مرد ايستاده جهانگير ميرزا و دوستعلی خان و دوست‌‌محمد خان. عکاس دوست‌محمد خان معیرالممالک است و چيدمان عکس کار او.»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۶-۹۶ ع)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۱۷ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1261A51
 •