دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دوستعلی معیری (اعتصام السلطنه)

دوستعلی معیری، همچنین معروف به اعتصام السلطنه و معیرالممالک، پسر عصمت الدوله و دوست محمد خان معیرالممالک بود. همسر اول او نوش آفرین خانم اعظم السلطنه، دختر میرزا علی اصغر خان اتابک امین السلطان، بود.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو