دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امیر دوست‌ محمد‌ خان (معیر الممالک)

ت ۱۲۷۳ ق
و ۱۳۳۱ ق شهر ری

پسر ماه نساء خانم و دوستعلی خان (نظام الدوله)؛ در سال ۱۲۸۳ ق با فاطمه خانم (عصمت الدوله)، دختر ناصرالدین شاه، ازدواج کرد؛ فرزندان آن دو: فخرالتاج (عصمت السلطنه)، عصمت الملوک، دوست محمد معیری (اعتصام الدوله)، و دوستعلی معیری (اعتصام السلطنه)

در پانزده سالگی به حکومت یزد منصوب شد. بعد از فوت پدر زیر نظارت مادرش مدتی به امور مربوط به خزانه پرداخت اما بعد از چندی از انجام آن سرباز زد و با فوت مادرش در سال ۱۲۹۹ به کربلا رفت و گنجینه پدری را به دست آورد و راهی اروپا شد. پس از سه سال در سال ۱۳۰۲ ق با وساطت همسرش، فاطمه خانم عصمت الدوله، نزد شاه به ایران بازگشت. به نقاشی، عکاسی، موسیقی، و شکار علاقه داشت. بستن

معیرالممالک، دوستعلی خان. رجال عصر ناصری، تهران: نشر تاریخ ایران. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو