دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ایران خانم (شمس السلطنه)

ایران خانم (شمس السلطنه) دختر جهان سلطان خانم و شمس الشعراء بود و همسر امان الله ميرزا جهانبانی (ضیاء الدوله)

این اطلاعات را بهمن بیانی، صاحب مجموعه بیانی، در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید