دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فاطمه خانم فخر التاج

دختر فاطمه خانم عصمت الدوله و امیر دوست‌ محمد‌ خان معیر الممالک؛ خواهر عصمت الملوک، دوستعلی معیری (اعتصام السلطنه)، و دوست محمد خان اعتصام الدوله

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید