دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عصمت الملوک

دختر فاطمه خانم عصمت الدوله و امیر دوست‌ محمد‌ خان (معیر الممالک)؛ همسر میرزا حسن مستوفی الممالک

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید