دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اختر الملوک متین

ت ۱۳۱۱ ق
و ۱۳۳۴ ش

دختر درخشنده خانم و معتمدالسلطان علینقی خان؛ همسر اولش روح الله میرزا بود؛ و همسر دومش سیف الملوک میرزا جهانداری (معتضد حضور)؛ فرزندان آن دو: فرهاد، جهانگیر میرزا، و گوهر تاج جهانداری

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید