دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اختر الملوک متین

ت ۱۳۱۱ ق
و ۱۳۳۴ ش

فرزند درخشنده خانم و معتمدالسلطان علینقی خان؛ همسر دوم سیف الملوک میرزا ملقب به معتضد حضور و مادر سرلشگر فرهاد جهانداری، جهانگیرمیرزا جهانداری، و گوهرتاج جهانداری

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید