دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نجفقلی میرزا (حسام الدوله) معزی

پسر فاطمه گلین خانم و سلطان محمد ابراهیم میرزا معزی و همسر شمس الملوک عضدی (معزی)

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو