دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد حقوقی متعلق به بانوی اشرف و فاطمه خانم

اسناد حقوقی متعلق به بانوی اشرف و فاطمه خانم

اسناد حقوقی مربوط به سکینه خانم بانوی اشرف و فاطمه خانم کربلایی خانم، شامل: وکالت نامه فاطمه خانم و اشرف الملوک [بانوی اشرف] به نجفقلی میرزا آقا سردار (دایی بانوی اشرف) برای پیگیری قتل اشرف الملک؛ مصالحه بین فاطمه خانم و بانوی اشرف (قیم‌های فرزندان اشرف الملک) با خان باباخان در خصوص قنات و چاه در قریه لاکتراشان؛ وکالت نامه فاطمه خانم و اشرف الملوک [بانوی اشرف] به عبدالباقی میرزا معاضدالدوله معزی (دایی بانوی اشرف) برای فروش دو خانه در محله سنگلج (تهران)؛ مصالحه ارث فاطمه خانم از همسرش عباسقلی خان اشرفی [امیرپنجه] به بانوی اشرف به شرط پرداخت کلیه هزینه های زندگی در زمان حیات وی و پرداخت مخارجی چون نماز و روزه و خیرات و مبرات پس از مرگ وی توسط بانوی اشرف تحت نظارت سید محسن [الحسینی] (مجتهد اشرف)؛ وصیت فاطمه خانم و وکالت دادن به بانوی اشرف برای برگزاری مراسم ترحیم و کفن ودفن وی؛ نامه مهدیقلی [بصیر خاقان؟] در تأیید وصی قرار دادن بانوی اشرف برای رسیدگی به میراث عباسقلی خان امیرپنجه و اشرف الملک و تصدیق مطالب نامه توسط فاطمه خانم.