دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عبدالله اسفندیاری (عدل السلطنه)

پسر خانم تاج اسفندیاری و میرزا حسین خان اسفندیاری سردار نصرت

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید