دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

هایده افشار

دختر ملک سلطان خانم و جمشید افشار سوباتایلو (مجدالسلطنه)، و همسر احمد مقبل. وی فرزندی نداشت و بیشتر سال های عمرش را در پاریس زندگی کرد. احمد شاه قاجار از خواستگاران وی بود، اما او موافقت نکرد.

این اطلاعات را صاحب مجموعه (یاسمین مؤیدی) در اختیار ما گذاشته است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید