دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جیران خانم

همسر محمد حسین میرزا و مادر سلطنت خانم (شازده جان)

این اطلاعات از طریق خانواده، شجره نامه، و اسناد مجموعه میر سید علی جناب به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید