دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد مربوط به خاور خانم و احمد بک، ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۱ ق

اسناد مربوط به خاور خانم و احمد بک، ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۱ ق

بیع نامه میان احمد بک مهربانی الاصل بخشایشی المسکن، در خصوص فروش بخشی از قریه ترکمپور از محال روستای مهران رود به اضافه یک من مس به حاجی میرزا حاجی آقا، به مبلغ ششصد و پنج تومان و هفت هزار و چهار صد و پنجاه دینار با وجه المصالحه هر ماه یک تومان و یک هزار و چهار صد دینار؛ همسر احمد بک این صلح نامه را امضاء کرده است (۱ جمادی الاول ۱۳۲۶ ق)؛ وکالت نامه خاور خانم به همسرش احمد بک مهربانی الاصل بخشایشی المسکن، در خصوص فروش یک ثمن از ملک قریه روستای ترکمپور از محال روستای مهران رود (۲۷ رمضان ۱۳۲۷ ق)؛ و احمد بک این ملک را به ازای مبلغ سیصد و نود و دو تومان رایج قران جدید دو هزاری به آقا محمد رضا آقا، پسر ارشد آقا علی اصغر آقا مرحوم محمداوف تاجر گنجه فروخته است (۲۷ رمضان ۱۳۲۷ ق)؛ احمد بیک، پسر جعفر قلی بیک مرحوم، تمامی ملک خود در قریه مهربان را به ازای یک [ناخوانا] قند روس و یک جفت جوراب سرخ معین به همسرش خاور خانم به مصالحه منتقل کرده است. او همچنین اقرار کرده است که همه اموال و اشیائی که در قریه بخشایش است و تمامی ملک از قریه روستای ترکمپور از قدیم الایام ملک طلق و خاص همسرش خاور خانم بوده و بدون اجازه وی احدی حق دخل و تصرف ندارد (۱۰ صفر ۱۳۲۹ ق)؛ خاور خانم، دختر شکر سلطان بخشایشی، بیست و پنج مثقال ملک از جمله یک دانگ از شش دانگ قریه ترکمپور را در مقابل مبلغ هفتاد تومان رایج قران جدید سلطان احمد شاهی به آقا محمد رضا آقا محمداوف تاجر گنجه فروخته است و بعد از مصالحه جمیع منافع مقدار مزبور را تا مدت شش ماه در مقابل مبلغ شش تومان و سه هزار دینار رایج قران به اجاره قبول کرده است (۲۰ ذیقعده ۱۳۲۹ ق)؛ خاور خانم پانزده مثقال از جمله یک دانگ از شش دانگ قریه روستای ترکمپور را به مبلغ چهل تومان رایج قران جدید مظفرالدین شاهی به آقا محمد رضا آقا محمداوف تاجر گنجه فروخته است. و بعد از مصالحه جمیع منافع مقدار مزبور را تا مدت شش ماه در مقابل مبلغ سه تومان و شش هزار دینار رایج قران به اجاره قبول کرده است (۶ جمادی الاول ۱۳۳۰ ق)؛ خاور خانم، یک ثمن الی سه مثقال ملک از جمله یک دانگ از شش دانگ قریه ترکمپور از محال روستای مهران رود را به ازای مبلغ نهصد و هفتاد و هشت تومان و سه هزار دینار رایج قران جدید دو هزاری به آقا محمد رضا آقا محمداوف تاجر گنجه منتقل کرده است (۱۸ جمادی الاول ۱۳۳۱ ق).

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ ق تا ۱۸ جمادی‌الاول ۱۳۳۱ ق
  • مجموعه ها رضا سرابی اقدم
  • متعلق به مجموعه رضا سرابی اقدم
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14148A36
  •