دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه های مربوط به رضیه سلطان خانم و فرزندانش، ۱۲۸۱ و ۱۳۱۱ ق

صلح نامه های مربوط به رضیه سلطان خانم و فرزندانش، ۱۲۸۱ و ۱۳۱۱ ق

شامل دو صلح نامه: ۱- بی بی رضیه سلطان خانم، دختر میرزا هادی امام جماعت سابق [و همسر شیخ ابوتراب]، و فرزندانش بی بی خانم سلطان، بی بی نصرت سلطان، و شیخ عبدالنبی، فرزندان شیخ ابوتراب امام جمعه و جماعت سابق، دو مزرعه آرجویه و اقوین در صمیکان را همراه با محصولات صیفی و شتوی آن ها با سرکار شریتعمدار [ناخوانا] امام جمعه و جماعت مصالحه کرده اند (بیست و هفتم ربیع الثانی ۱۲۸۱ ق)؛ ۲- املاک مرحومه حاجیه رضیه سلطان (دختر حاجی میرزا محمد هادی امام جمعه و جماعت فارس و همسر آقا شیخ ابوتراب امام جمعه و جماعت سابق فارس) شامل سهمش از خانه بزرگ شیخ ابوتراب در محله مسجد نو شیراز و سهمش از منصورآباد و مزرعه کوار میان فرزندانش، شیخ عبدالنبی، بی بی خانم سلطان (همسر مرحوم آقا میرزا خلیل الله شیرازی)، و بی بی نصرت سلطان (همسر حاجی میرزا سیف الله) تقسیم شده بود. بنا بر این سند، بی بی خانم سلطان و بی بی نصرت سلطان سهمشان را با برادرشان، شیخ عبدالنبی، مصالحه کرده اند (۱ ذی القعده ۱۳۱۱ ق).

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۷ ربیع‌الثانی ۱۲۸۱ ق تا ۱ ذی‌القعده ۱۳۱۱ ق
  • ابعاد ۲۵ × ۴۵.۵ و ۲۲ × ۷۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها بانو بدرالشریعه علوی (امامی)
  • متعلق به مجموعه بانو بدرالشریعه علوی (امامی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14130A4
  •