دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پروین ضرابی

دختر نوابه خانم غفاری و امیر نعمت الله خان ضرابی؛ همسر نصرالله صبوری و مادر مهران و شیوا

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید