دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابو الحسن خان (بهاء نظام)

پسر بلقیس خانم معزی و عباسقلی خان بهلول؛ همسر صدیقه خانم و داماد آقا میرزا مسعود شیخ الاسلام

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو