دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بهرام ایدون

و ۱۲ مرداد ۱۳۰۰ ش

پسر خدامراد پولاد؛ همسر خرمن ایدون؛ فرزندان: شهریار، رشید، سروش، خدامراد، رستم، و زال

این اطلاعات از طریق خانواده به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید