دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

ایستاده از راست به چپ: پریدخت، تیموردخت (دختران خانم حاجب)؛ نشسته از راست به چپ: ژاله، جهان بانو، افسانه (دختران خانم حاجب)، خانم حاجب (که نوه‌اش مصطفی را در بغل دارد)، ناهید ایران (دختر خانم حاجب)، صفیه (دختر ناهید ایران)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 13112A59
  •