دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعلان نمایش از طرف شرکت خیریه خواتین، ۱۳۲۸ ق

اعلان نمایش از طرف شرکت خیریه خواتین، ۱۳۲۸ ق

نمایش زور آزمایی علی قلیچ داغستانی در منزل بانوی عظمی روبروی خانۀ‌ ظل‌السلطان

نمای تفصیلی