دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه درخواست اجرای حکم، ۱۳۴۱ ق

نامه درخواست اجرای حکم، ۱۳۴۱ ق

نامه همدم‌السلطنه، دخترانش (ملکه‌زمان و فخر‌الزمان)، و ظل الدوله به هیئت قضائیه شعبه بدایت در مورد رسیدگی به دعاوی حقوقی آن‌ها بر سر باغ های سعدآباد با بانوی عظمی و درخواست اجرای صدور حکم برای پایان دادن به اشغال غیرقانونی باغ‌ها توسط بانوی عظمی

نمای تفصیلی

  • آفریننده فخرالزمان (دختر همدم السلطنه)
  • تاریخ ۴ رجب ۱۳۴۱ ق
  • مجموعه ها کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
  • متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن کتابخانه است.
  • تاریخ آپلود ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1255A12
  •