دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شکایت از بانوی عظمی، ۱۳۲۹ ق

شکایت از بانوی عظمی، ۱۳۲۹ ق

دو رأس گوسفند چوپانی به دستور بانوی عظمی به احتمال خوردن برگ درختان ملک او ذبح شده‌اند و میرزا احمد مباشر که مزرعه خود را به چوپان‌ها اجاره داده بوده به کمیسری حضرت عبدالعظیم اطلاع داده است.

نمای تفصیلی