دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صحبت های پوراندخت فرازمند

صحبت های پوراندخت فرازمند

گفتگوی پوراندخت فرازمند و دخترش ناهید مظفری. او خاطراتی از اعضای خانواده، آشنایان و آداب زندگی روزمره اطرافیان و به ویژه زنان خانواده در دوران قدیم می گوید.