دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزیزالسلطان، معزز اعظم، و فرزندشان

عزیزالسلطان، معزز اعظم، و فرزندشان

غلام علی خان عزیزالسلطان (ملیجک دوم)؛ همسرش، معزز اعظم؛ و فرزندشان در پاریس

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (ع 1 - 06550_00)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 1261B22
  •