دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه از افتخارالسلطنه

نامه از افتخارالسلطنه

نامه افتخارالسلطنه در خصوص رفتار انتظام الدوله

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • ابعاد ۲۱ × ۲۶.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهمن بیانی
 • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 31f145
 •