دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزیزالسلطان به همراه دسته مطربان

عزیزالسلطان به همراه دسته مطربان

نوشته زیر عکس: «عکس عزیزالسلطان است در دره زانوس در توی آفتاب کردان مطربان قره چی طرب مشغولند صفر سنه ۱۳۱۳ قوی ئیل اسد»

نمای تفصیلی

 • تاریخ صفر ۱۳۱۳ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است؛ توصیف کاتالوگ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: «گردش یک درباری به همراه دسته مطربان به همراه آلات مطربی»

 • مجموعه ها کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
 • متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن کتابخانه است.
 • تاریخ آپلود ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 1255A22
 •