دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ردیف پشت، از راست: نفر دوم ایستاده موسی یشعیا و نفر سوم برادرش حاجی آبراهام؛ ردیف وسط، از راست: نفر چهارم خانم، و نفر پنجم خورشید خانم؛ ردیف جلو، اولین کودک نشسته از سمت چپ اقدس؛ و بقیه ناشناخته.