دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

موسی یشعیا

ت ۱۲۷۰ ش
و ۱۳۱۴ ش

پسر خورشید و اسحاق زنگی؛ همسر اول او راغی بود و فرزندان آن‌ دو عبارتند از: حشمت و اقدس؛ همسر دومش خانم بود و فرزندان آن‌ دو عبارتند از: یعقوب، شکرالله، نجات، امیر، ناصر، هارون، و مهین (زلیخا)؛ وی در چهل و چهار سالگی فوت کرد.

این اطلاعات از طریق صاحب مجموعه، هارون یشایائی، به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید