دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجی آبراهام

پسر خورشید و اسحاق زنگی؛ برادر موسی یشعیا؛ عموی هارون یشایائی.

این اطلاعات از طریق صاحب مجموعه، هارون یشایائی، به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید