دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ایستاده از راست: بی‌بی افسر اسعد (دختر دا ماطلا و محمدتقی خان امیرجنگ)، بی‌بی اختراسعد (دختر دا ماطلا و محمدتقی خان امیرجنگ)، دا ماطلا (ماه طلا، همسر دوم محمدتقی خان امیرجنگ)، بی‌بی کبری اسعد (دختر دا فاطمه و محمدتقی خان امیرجنگ)؛ مرد جوان: ناصر جوانبخت (پسر بی‌بی کبری اسعد و خدا رحم جوانبخت)؛ دختر نشسته: مهین جوانبخت (دختر بی‌بی کبری اسعد و خدا رحم جوانبخت)

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۹ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A21
  •