دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ناصر جوانبخت

پسر بی‌بی کبری اسعد و خدا رحم جوانبخت، و عموی شهرام جوانبخت؛ و یکی از صاحبان این مجموعه

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید