دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقدس بقائی و بستگان

اقدس بقائی و بستگان

از راست (بر حسب شماره گذاری روی عکس): ۱- نواب آقا ولی (داماد صدرالعلماء)، ۲- ملکه خانم (دختر صدرالعلماء)، ۳- اسد آقا، ۴- صدر الحاجیه (دختر صدرالعلماء)، ۵- حسین آقا (پسر ملکه خانم)، ۶- گیتی خانم (نوه زینت الحاجیه)، ۷- سید محمد طباطبایی (پسر خاله و همسر اقدس بقائی)، ۸- عالیه خانم (همسر نواب حسین و خاله فرخنده خانم)، ۹- محمد آقا (پسر نورسته خانم (دختر صدر العلماء))، ۱۰- نوابه خانم [دختر عالیه خانم]، ۱۱- صدرالملوک (دختر صدرالعلماء)، ۱۲- حاجی خانم آغا [خاله فرخنده خانم] (همسر صدرالعلما)، ۱۳- ناشناخته، ۱۴- اشرف خانم، دختر حاجی آقا حسین صدر (پسر صدرالعلماء)، ۱۵- ناشناخته، ۱۶- فخرالحاجیه (دختر زینت الحاجیه)، ۱۷- حسن صدر (وزیر آموزش)، ۱۸- یحیی نواب (پسر نواب آقا حسین).