دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بقائی

مجموعه‌ای از عکس‌های خانوادگی و اشیاء زندگی روزمره

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواسط قرن ۱۳ ش تا اواسط قرن ۱۴ ش
  • تاریخ دریافت اسفند ۱۳۹۳
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره اخذ 14127
  •