دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عالیه خانم

دختر اشرف الحاجیه و علی عسکر خان دوم، همسر نواب آقا حسین، و مادر نوابه خانم و آقا یحیی نواب.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید