دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سیدمحمد طباطبایی

پسر عالیه خانم نواب و خان ملک. او همسر اقدس بقائی، دختر فرخنده خانم (خواهر عالیه خانم نواب) است.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید