دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجی خانم آغا

دختر اشرف الحاجیه و علی عسکر خان دوم، همسر صدرالعلماء، و مادر نصرت الملوک، صفاء الملوک، حسین صدر، صدرالحاجیه، گلین خانم، میرزا محمد، میرزا علی، آقا میرزا ولی، و صدرالملوک

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید